R E G U L A M I N   S P R Z E D A Ż Y

DEFINICJE

Określenia użyte w regulaminie sprzedaży w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawierającą umowę ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin – regulamin sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego przez Sprzedawcę (niniejszy dokument)

Sprzedawca – Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak, ul. Błotna nr 5b, 65-133 Zielona Góra, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 04187, NIP 929-009-70-98, REGON: 970354735, dane teleadresowe: tel. 507-474-818, e-mail: sklep@koldra.pl

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.koldra.pl

Umowa – umowa zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą

I. Postanowienia Ogólne

Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy, który prowadzi sprzedaż towarów/ produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu. Aktualny tekst Regulaminu jest publikowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu (www.koldra.pl) w zakładce „Regulamin” oraz udostępniany Klientowi nieodpłatnie na każde jego żądanie w formie elektronicznej.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych przez Sprzedawcę składa ofertę nabycia określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie i w Regulaminie. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientom towary bez wad.
Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane są domyślnie w polskich złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztu wysyłki. Cena podana przy każdym dostępnym w Sklepie produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta faktura VAT.
Komunikacja Klienta ze Sprzedawcą odbywa się wedle swobodnego wyboru Klienta za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie na dane teleadresowe Sprzedawcy opisane na stronie Sklepu i w Regulaminie.
Składając zamówienie w Sklepie Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności” i z pouczeniem o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy, które wraz ze wzorem odstąpienia zostanie dodatkowo przesłane Konsumentowi przez Sprzedawcę razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, jak również z wszystkimi cechami objętego zamówieniem świadczenia Sprzedawcy, wie, że złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar lub usługę oraz wyraża zgodę na potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia Umowy za pomocą poczty elektronicznej. Zamówienia przyjmowane są  zarówno w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie (koszyk zamówień) lub telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamówienie towaru przez Klienta odbywa się w drodze użycia przez Klienta przycisku „Kup teraz!”. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy z Klientem) uważa się przekazanie Klientowi przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia Umowy z Konsumentem.
Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w czasie nie dłuższym niż 24h, z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy.
Umowa zawarta z Klientem w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie, czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej obowiązuje od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji lub od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty za zamówiony towar, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zamówienia Klienta są realizowane w kolejnym dniu roboczym, licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji. Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia przyjętego do realizacji, gdy dane podane przez Klienta okażą się być błędnymi lub są niepełne.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji wybierając jedną z opcji: częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia.

II. Dostawa

Dostawa zamówionego przez Klienta towaru na terenie Polski realizowana jest na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub przez pracownika Sklepu w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru.
Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terytorium Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):
Kurier DPD: od 18,00 zł
Kurier DPD: 23,00 zł (przesyłka za pobraniem)
dostawa przez pracownika Sklepu (możliwa jedynie na terenie miasta Zielona Góra po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i uzgodnieniu terminu dostawy), niezależnie od liczby zamówionych produktów:
płatność z góry: 10,00 zł,
płatność przy odbiorze: 15,00 zł.
Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego.
Czas dostawy przesyłki do Klienta wynosi:
Kurier DPD – na następny dzień roboczy,
pracownik Sklepu – po uprzednim ustaleniu terminu dostawy w terminie do dwóch dni.
Podczas odbioru nabytego towaru ze Sklepu należy sprawdzić w obecności dostawcy stan paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z dostawcą stosowny protokół reklamacyjny. Potwierdzając odbiór przesyłki Klient potwierdza jej zgodność z zamówieniem. Z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, co nie dotyczy Konsumenta. Opisane ryzyko przechodzi na Konsumenta dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium Polski prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 509 474 818 lub mailowy na adres: sklep@koldra.pl, w celu ustalenia kosztów wysyłki.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku ich nie odebrania przez Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny.

III. Prawo odstąpienia od Umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Konsument w posiadanie zamówionego towaru (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru), a jeżeli przedmiotem Umowy jest usługa – termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, od daty zawarcia Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zostać przesłane przez Konsumenta na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu przed upływem terminu, opisanego w pkt 2 powyżej (przy czym wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem) w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej i wyrażać wolę odstąpienia od Umowy. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który jest przesyłany Konsumentowi pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy należy wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer zamówienia, telefonu i adres e-mail (o ile są dostępne).
W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego w związku ze złożonym zamówieniem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokona Sprzedawca przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania przez Konsumenta na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument jest zobowiązany odesłać towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu (przesyłki) rzeczy na adres Sprzedawcy ponosi Konsument. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W razie zażądania przez Konsumenta rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zapłacić Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zwracanego towaru Konsument winien załączyć dowód jego nabycia. W razie odstąpienie od Umowy uważa się ją za niezawartą.
Konsument przyjął do wiadomości, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej przez konsumenta na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IV. Zasady Płatności

Możliwe są następujące sposoby płatności za nabyte przez Klienta towary/usługi:
przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie Sklepu (w tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz danych wpłacającego);
przy odbiorze towaru (należność pobiera wówczas doręczyciel).

V. Reklamacja Towaru

Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę w terminie 7 dni, liczonym od dnia, w którym Umowa została nienależycie wykonana lub miała zostać wykonana. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, przesłana na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną w terminie opisanym w pkt 1 powyżej oraz zawierać:
dane imienne i teleadresowe Klienta,
powołanie Umowy/zamówienia, której reklamacja dotyczy,
określenie przedmiotu reklamacji,
uzasadnienie.
Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy w formie opisanej w pkt 2 powyżej.
Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej skutecznego złożenia przez Klienta. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany pisemnie wraz z uzasadnieniem za pomocą poczty elektronicznej.
Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Zgłoszenie wad winno nastąpić w formie opisanej w pkt 2 powyżej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu.
Wszystkie towary Sprzedawcy są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Sprzedawca zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany towar posiadał wadę techniczną oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.
Reklamowany towar należy wysłać na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki wysłanej za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca informuje, że tolerancja na wyroby z tkanin wynosi +/- 4% na dzianiny rozciągliwe m.in. Polar +/- 10 %. Produkty jak np. pościel należy prać na lewej stronie. Każdy wyrób szerszy niż 160 cm ma doszyte pasy powiększające rozmiar.

VI. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z treścią art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuje, że rejestracja w Sklepie i/ lub złożenie zamówienia (zawarcie Umowy ze Sprzedawcą) oznacza dobrowolną zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych (również adresu e-mail) przez Sprzedawcę, ale wyłącznie dla celów opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności, a w szczególności dla realizacji zamówienia (wykonania Umowy). Wszyscy Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania w każdym czasie. Każdy Klient ma również możliwość zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych.
Kopiowanie i powielanie tekstów, fotografii, wzorów wyrobów i innych elementów znajdujących się w  na stronie Sklepu Sprzedawcy w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy jest zabronione.

VII. Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych oraz z zastrzeżeniem zmian, które są związane z koniecznością dostosowania Regulaminu do treści zmienianych przez ustawodawcę właściwych dla działalności Sprzedawcy aktów prawnych.
W zakresie dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu oraz działania Sklepu należy kierować na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu lub telefonicznie na nr 507 474 818  lub drogą elektroniczną na adres: sklep@koldra.pl

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Zresetuj hasło